Определение за Семейно Предприятие

Съдържание
Време за четене: 2 минути

Какво е семейно предприятие?

Семейно предприятие е вид бизнес структура, където капиталът и управлението са основно в ръцете на членове на едно семейство. Такива предприятия имат специфични характеристики и изисквания, които ги отличават от другите форми на бизнес.

Основни характеристики на семейното предприятие

 1. Собственост и управление:
  • Повече от половината от капитала (собствеността) е притежаван от физическо лице, създало или придобило предприятието, и поне едно друго лице, свързано роднински, участва официално в управлението.
  • Повече от половината от капитала е притежаван от две или повече физически лица, свързани роднински, като поне едно от тях или друго лице, свързано роднински, участва в управлението.
 2. Трудови отношения:
  • Повече от половината от капитала е притежаван от физическо лице, създало или придобило предприятието, и поне едно друго лице, свързано роднински, е назначено на трудов договор.
  • Повече от половината от капитала е притежаван от две или повече физически лица, свързани роднински, като поне едно от тях или друго лице, свързано роднински, е назначено на трудов договор.

Роднински връзки

За да се счита за семейно предприятие, роднинските връзки трябва да са основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. Това включва:

 • Родство по права линия (без ограничения).
 • Родство по съребрена линия (до трета степен включително).
 • Роднински връзки по сватовство (до втора степен включително).

Важни условия за семейно предприятие през 2023 г.

За да се квалифицира като семейно предприятие, кандидатът трябва да отговаря на едно от следните условия през 2023 г. и към датата на подаване на проектното предложение:

 1. Повече от половината от капитала е притежаван от физическо лице, и поне едно друго роднински свързано лице участва в управлението.
 2. Повече от половината от капитала е притежаван от две или повече роднински свързани лица, и поне едно от тях или друго роднински свързано лице участва в управлението.
 3. Повече от половината от капитала е притежаван от физическо лице, и поне едно друго роднински свързано лице е назначено на трудов договор.
 4. Повече от половината от капитала е притежаван от две или повече роднински свързани лица, и поне едно от тях или друго роднински свързано лице е назначено на трудов договор.

Изключения

Не се считат за семейни тези предприятия, където:

 • Повече от половината от капитала е притежаван от юридически лица и/или еднолични търговци.
 • В управлението официално участват юридически лица и/или еднолични търговци.

Информация за европрограма през 2024: Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите BG16RFPR001

летяща ракета
Дайте тласък на бизнеса си още днес!
Въведете имейл адрес или телефонен номер и ние ще се свържем с Вас, за да получите безплатна консултация.